Friday, August 13, 2010

Ons Kinder-En-Jeugsorsentrum: LiefdadigheidEk het die Ons Kinder-En-Jeugsorsentrum gaan besoek vanoggend, en hulle het my gevra om betrokke te raak by hulle. Natuurlik het ek ja gese - wat hulle doen vir die kinders is pragtig. Ek is baie opgewonde oor hierdie geleentheid!

Vir meer inligting, besoek hul website: http://www.vironskinders.org.za/site_afrikaans/child_care_centres.html

VAN ‘N KINDERHUIS TOT ‘N TERAPEUTIESE SENTRUM

Op 5 September 1914 is 'n belangrike vergadering gehou en het die Dagbestuur van die Gemeente Bloemfontein, nadat vasgestel is dat daar 'n behoefte is om 'n tuiste vir verwaarloosde kinders daar te stel, gerapporteer dat 'n huis te Victoriaweg 32 gehuur is vir 6 maande teen ses pond per maand (twaalf rand).

Ds. J D Kestell was die eerste voorsitter en was een van die stigterslede.

Me. Maritz is as huismoeder en Anna Vermeulen as hulp aangestel vir 'n salaris van 10 sjielings (R1,00) per maand. 'n Dr. Krause het onderneem om die geneeskundige dienste te lewer teen ‘n halfkroon (25 sent) per besoek.

Op 17 September 1973 is die leuse "Tot alles in Staat" aanvaar, maar 6 maande later is 'n ander leuse aanvaar naamlik "Reik na die Hoogste".

Op 22 April 1975 is besluit dat die wapen van die kinderhuis 'n uitbeelding sal wees van 'n arend in vlug, om te pas by die leuse. Me. Stofberg moes die wapen ontwerp en afrond.

Op 24 Maart 1977 het Ds. Van Rooyen, die direkteur, die bewoording van 'n lied wat aansluit by die leuse van die kinderhuis, aan die bestuur voorgelê vir goedkeuring. Die melodie van hierdie lied is dié van "Climb every mountain".

Ons Sentrumlied

Reik na die hoogste, klim, beur vooruit
Skuil nie in die skadu’s, lewe in die lig.

Gryp elke geleentheid – werk, doen jou plig,
En jy sal verbaas wees: drome word ook waar.

Arend hoog in die lug, leer ons sorge ontvlug.
Elke dag kry ons krag deur te wag op die Heer.

Reik na die hoogste, droom drome maar,
Volg gerus die reënboog – drome word ook waar.


Op 11 September 2004 was die Kinderhuis 90 jaar oud en staan tans bekend as "Ons Kinder- en Jeugsorgsentrum", wat bestaan uit 10 wooneenhede en dien as terapeutiese sentrum. Hier word tans 100 kinders versorg wat spesiale behoeftes het en deur 'n uitgebreide multi-professionele span hanteer word.

Die sentrum het 'n ryk geskiedenis wat weerspieël word in die meubels, foto's en dokumentasie.

Die terapeutiese sentrum is 'n spesiale program van Vrystaat Jeugsorgsentrums wat beskikbaar is vir kinders van alle ouderdomsgroepe met spesiale behoeftes.


DOEL

Die Terapeutiese Sentrum is 'n spesiale program van Vrystaat Jeugsorgsentrums wat beskikbaar is vir kinders van alle ouderdomsgroepe met spesiale behoeftes. Die doel van die Terapeutiese Sentrum is om gedragsverandering by die kinders te weeg te bring sodat hul binne die tydsbestek van ongeveer twee jaar in ‘n minder beperkende en meer bemagtigende omgewing geplaas kan word.

Die kinders geniet steeds dieselfde voorregte as kinders in enige ander jeugsorgsentrum, binne ‘n gestruktureerde terapeutiese omgewing.

Die doel van die sentrum is om ‘n versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme vanuit ‘n Christelike perspektief aan te bied vir kinders wat sorgbehoewend of wat na bewering sorgbehoewend is.


DOELSTELLINGS

Die sentrum:
•voorsien in die basiese behoeftes van die kinders in die sentrum.
•lewer ‘n diens aan kinders met spesiale behoeftes.
•doen assessering van kinders wat in Plek van Veiligheid is en bied veilige bewaring aan hierdie kinders.
•stel ‘n sorgplan en individuele ontwikkelingsplan vir elke kind wat opgeneem word op en voer dit deur.
•bevorder opleiding en ontwikkeling van die personeel van die sentrum asook ander personeel en vrywilligers betrokke.
•tree as ‘n hulpbron vir ander sentrums en organisasies op deur die beskikbaarstelling van multi-professionele kundigheid.
•word op ‘n koste effektiewe en gesonde finansiële grondslag bestuur.
Kontakbesonderhede

Victoriaweg 43
Willows
Bloemfontein
9301

Posbus 12988
Brandhof
9324

Tel.: 051-4442938
Faks.: 051-4442627


Vicki

No comments: